YRITYSTEN INVESTOINTITUKI
SÄHKÖAUTOJEN JULKISILLE LATAUSPISTEILLE

Hallituksen kärkihankkeella vauhtia sähköautojen julkiseen lataukseen

Työ- ja elinkeinoministeriö on 30.1.2017 päätöksellään DNro 609/526/2016 myöntänyt tukea sähköautojen julkisen latausinfrastruktuurin kehittämiseen osana hallituksen biotalous ja puhtaat ratkaisut – kärkihanketta.

Ministeriö tukee investointeja sähköautojen julkisiin latauspisteisiin vuosina 2017-2019 yhteensä 4,8 miljoonalla eurolla. Tavoitteena on sysätä liikkeelle noin 15 M€ investoinnit julkiseen lataukseen ja kolminkertaistaa nykyinen julkinen latausverkosto kahden vuoden kuluessa. Hanketta koordinoi Korkia Consulting Oy.

Hankkeen investointien takaraja 15.8.2019 on umpeutunut.

Img

SUUNNATTU ÄLYKKÄILLE LATAUSLAITTEILLE OSANA JULKISTA LATAUSVERKOSTOA

Tuki on rajattu vain julkisille latauspisteille. Tuki myönnetään investointien toteuttamisjärjestyksessä. Puolet tukibudjetista on ensisijaistettu pikalatausjärjestelmille, joita toivotaan lisää erityisesti päätieverkolle. Pikalatausjärjestelmien osalta tukiprosentti on 35 %. Tukea voi saada vain energiatuen piiriin hakeutunut yritys. Normaalien latauspisteiden tukiprosentti on 30 %. Tuki myönnetään vain ns. älykkäille latausjärjestelmille.

Tuensaajaan tulee rekisteröityä tuen piiriin. Tuki käytetään investointijärjestyksessä.

Lataustuen piiriin hakeutuneet yritykset (06/2019 tilanne).

Miten yrityksesi voi hyödyntää tuen? Neljä vaihetta

1. Rekisteröityminen tuen piiriin ja tukikelpoisuuden itsearviointi

Tutustu energiainvestointituen ehtoihin ja täytä huolella lomake. Tuen hakija vastaa itse siitä, että on tukikelpoinen ja täyttää tuen ehdot. Tukikelpoisuusehdot tarkastetaan maksatuksen yhteydessä ja mikäli tuensaaja osoittautuu tuolloin tukikelvottomaksi, tuki evätään. Yrityksen tulee rekisteröityä tuen piiriin ennen investointien toteuttamista ja samassa yhteydessä toimittaa allekirjoitettu, skannattu investointitukisopimus. (tulosta, allekirjoita, ja lähetä liitetiedostona)

2. Hankintojen tekeminen

Voit tehdä hankintoja heti rekisteröidyttyäsi tuen piiriin. Tuki kohdistuu latausinvestointeja tekevälle yritykselle, ei latauspisteen myyjälle.

3. Tuen hakeminen

Ilmoita hankinnasta välittömästi verkkopalvelussa. Tuki käytetään hankintajärjestyksessä ja tukibudjetin riittävyyttä valvotaan investointi-ilmoitusten (kuittien/tositteiden) perusteella. Maksatushakemuksessa (täyttöohje) tulee olla mukana kaikki kyseiseen hankintaan liittyvät tositteet sekä allekirjoitettu investointitukisopimus.

4. Maksatus ja tuen vastaanotto

Koordinaattori tekee Työ- ja elinkeinoministeriölle maksatusselvityksen kootusti kaikista vuoden 2019 investoinneista elokuussa 2019.

Erilliset neuvot, kommentit ja kannanotot

Tuen hakijoiden puolesta hankkeen koordinaattorina toimii Korkia Oy. Toivomme, että kaikki kysymykset osoitetaan koordinaattorille kirjallisesti osoitteeseen lataustuki@korkia.fi. Lähtökohtaisesti edellytämme, että kaikki tukiprosessiin liittyvä kommunikaatio on kirjallista, jotta voimme varmistaa toiminnan läpinäkyvyyden ja mahdollistaa toimenpiteiden lainmukaisuuden jälkiarvioinnin (audit trail).

Ota yhteyttä

Tuen ehdot

Tuen kohde:

Latausjärjestelmiin suunnattu energiainvestointituki on suunnattu yrityksille, jotka asentavat julkisia latauspisteitä julkiselle tai yksityiselle alueelle kaikkien sähköautoilijoiden syrjimättömään käyttöön osana julkista latausverkostoa.

Img

1. Pikalataus, tuki 35%

 • Vain julkiseen latausverkkoon kytketyille pikalatauspisteille
 • Pikalatauspisteellä tarkoitetaan tasavirtalatauspistettä, joka on teholtaan yli 22kW (3x32A),
 • Pikalatauspisteiden tulee olla EU:n direktiivin 94/2014/EU mukaisia
 • älykkäällä latauksella tarkoitetaan latausjärjestelmää, joka sisältää tietoliikenneyhteyden ajoneuvon ja latauslaitteen välillä sekä tietoliikenneyhteyden latauslaitteen ja latauspalveluntuottajan välillä mahdollistaen lataustapahtuman reaaliaikaisen ohjauksen ja mittauksen sekä lataustehon porrastetun ylös- ja alassäädön kesken lataustapahtuman ilman, että lataustapahtuma katkeaa
 • Erillisestä pyynnöstä tuen piiriin voidaan hyväksyä myös uusia innovatiivisia EU-direktiiviä edistyneempiä pikalatausteknologioita.
 • Puolet hankkeen kustannuksista on erikseen priorisoitu pikalataukselle tukiprosentilla 35%. 

2. Normaali lataus, tuki 30%

 • Vain julkiseen latausverkkoon kytketyille normaalilatauspisteille
 • Normaalilla julkisella latauspisteellä tarkoitetaan vaihtovirtalatauspistettä, joka on teholtaan vähintään 11 kW (3x16A)
 • Normaalilatauspisteiden tulee olla EU:n direktiivin 94/2014/EU mukaisia
 • älykkäällä latauksella tarkoitetaan latausjärjestelmää, joka sisältää tietoliikenneyhteyden ajoneuvon ja latauslaitteen välillä sekä tietoliikenneyhteyden latauslaitteen ja latauspalveluntuottajan välillä mahdollistaen lataustapahtuman reaaliaikaisen ohjauksen ja mittauksen sekä lataustehon porrastetun ylös- ja alassäädön kesken lataustapahtuman ilman, että lataustapahtuma katkeaa

Hyväksyttävät kustannukset

Hankittavien latausratkaisujen osalta tuen piiriin kuuluvat seuraavat kustannukset – kaikki ilman arvonlisäveroa:

 • Laitteiden hankinnasta ja asennuksesta sekä niiden muutos- ja korjaustöistä aiheutuvat kustannukset
 • Laitteiden asennukseen liittyvistä rakennusteknisistä töistä ja rakennustöiden valvonnasta aiheutuvat kustannukset
 • Laitteiden asennukseen liittyvistä raivaus ja maanrakennusteknisistä töistä aiheutuvat kustannukset
 • Laitteiden käyttöönotosta ja käyttöönoton edellyttämästä käyttöhenkilökunnan koulutuksesta aiheutuvat kustannukset
 • Välittömästi investointiin liittyvien maa-alueiden hankinnasta aiheutuvat kustannukset, sillä rajoituksella, että niiden osuus kokonaiskustannuksista voi olla enintään kymmenen (10) prosenttia
 • Välittömästi investointiin liittyvien sähköjohtojen rakentamisesta ja jakeluveronhaltijan sähkön tuotannolta veloittamasta liittymismaksusta aiheutuvat kustannukset.

Latausratkaisun hankintaan liittyvissä tositteissa tulee olla selkeästi eriteltyinä tuen piiriin kuuluvat ja siihen kuulumattomat kustannukset.

Mikäli tukea haetaan latauspaikalle, jolla sijaitsee useita yksittäisiä latauslaitteita, joissa on erikseen sekä pikalatauslaitteita että normaalitehoisia latauslaitteita tuki myönnetään normaalilatauksen tukiprosentilla, mikäli pika- ja normaalilatauksen kustannuksia ei voida todennettavasti eritellä. Yksittäisen pikalatauslaitteen tuki maksetaan pikalatauslaitteen tukiprosentilla, vaikka samassa laitteessa olisi myös normaalilatausmahdollisuus.

Pitoaikavelvoite: Voidakseen hyötyä tuesta yrityksen tulee ostaa latauspiste ja operoida sitä vähintään viiden (5) vuoden ajan. Tänä aikana latauspistettä ei saa myydä eikä sen käyttötarkoitusta saa muuttaa. Tuki on kohdennettu uuden kaluston hankintaan, käytettyä kalustoa ei tueta energiatuella.

Tuen saajan on lisäksi ilmoitettava tuen myöntäjälle käyttörajoituksen noudattamiseen tai omaisuuden käyttöön tukipäätöksessä määrättyyn tarkoitukseen vaikuttavasta olosuhteiden muutoksesta välittömästi tapahtuman jälkeen, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluttua. Latauspisteen käytössä noudatetaan lisäksi energiatukipäätöksen ehtoja ja ohjeita sekä kulloinkin voimassa olevia lakeja ja asetuksia.

Mihin tukea ei myönnetä

Tukea ei voida myöntää latausjärjestelmälle, joka asennetaan

 • maatalouskiinteistöön,
 • asuinrakkennukseen,
 • Ahvenanmaan itsehallintoalueelle.
 • Tukea ei myönnetä kotilatauspisteille.
 • Tuki ei koske käytettyjä laitteita
 • Tuen piiriin EI hyväksytä rakennusaikaisia korkoja, tai tuen saajan maksamia arvonlisäveroja
 • ei muita liittymismaksukustannuksia kuin edellä mainitut.

Tukeen liittyvät lait ja asetukset

Myönnetty tuki on energiainvestointitukea, jonka käyttöä säätelee sekä Valtionavustuslaki . Tukeen sovelletaan valtioneuvoston asetusta uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointituen myöntämisen yleisistä ehdoista (145/2016). Latauspisteiden standardeista on säädetty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 94/2014/EU.

OhjeetLue lisätietoa investointituen valvonnasta.

Lataa tukiehdot-materiaali.

Lainsäädäntöön on syytä tutustua huolellisesti ENNEN rekisteröitymistä ja itsearviointia. Ohjeen maksatushakemuksen täyttämisestä tuenhakijalle löydät täältä.

Rekisteröidy tuen piiriin

Hakeudu tuen piiriin täyttämällä alta aukeava lomake

Rekisteröidy

Ilmoita investoinnista

Ilmoita toteutettavasta latauspisteinvestoinnista (täyttöohje).

Ilmoita